Loading...

Hướng dẫn cài đặt máy ON CALL ADVANCED

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT NHANH MÁY ON CALL ADVANCED !!!

  1. Lắp pin vào vị trí mặt sau của máy thử;

  2. ẤN và GIỮA NÚT S ĐỂ VÀO CHẾ ĐỘ CÀI ĐẶT, thời gian ấn giữ 2 giây máy sẽ tự động vào chế độ cài đặt khi cài đặt lần đầu;

  3. ẤN phím M để chỉnh thời gian 12h hoặc 24h và Ấn S để lưu cài đặt;

  4. ẤN phím M để chọn năm và ấn S để lưu cài đặt. Cài đặt tương tự cho ngày/ tháng/ thời gian;

  5. Ấn phím M để chọn chế độ ON/ OFF chức năng đánh dấu bữa ăn và Ấn S để lưu cài đặt "màng hình hiện hình ảnh đĩa thức ăn" và ấn S để lưu;

  6. Ấn phím M để chọn chế độ ON/ OFF cho chức năng cảnh báo XÊ TÔN và Âm thanh " màng hình hiện chữ KETONE" và ấn S để lưu; 

  7. Ấn phím M để chọn chế độ ON/ OFF cho chức năng cảnh báo đường huyết cao vượt tầm kiểm soát "màng hình hiện chữ HYBER"  và ấn S để lưu;

  8. Ấn phím M để chọn chế độ ON/ OFF cho chức năng cảnh báo đường huyết cao vượt tầm kiểm soát "màng hình hiện chữ HYPO" và ấn S để lưu;

  9. Ấn phím S để ON/ OFF nhắc chức năng nhắc đo, cài đặt tối đa 5 múi giờ đo trong ngày và ấn S để lưu;

 

 
 

 

Bình luận

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên